سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی
السلام علی الحسین

سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی

175 views

images 151 300x208 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی

سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد طب اسلامی

از آن جایی که جامعه نیاز به آشنا شدن به طب سنتی و مزاج شناسی  اسلامی دارد لذا برآن شدیم تا این مجموعه سخنرانی ها را قرار دهیم

 

musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱؛ مقدمه ۰۰:۴۵:۴۱
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲ ۰۰:۴۶:۴۶
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۳ ۰۰:۴۷:۲۸
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۴ ۰۱:۰۰:۱۴
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۵ ۰۰:۵۹:۴۹
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۶ ۰۱:۰۱:۰۰
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۷ ۰۱:۰۸:۳۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۸ ۰۰:۵۹:۴۶
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۹ ۰۰:۵۹:۱۲
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۰ ۰۰:۴۴:۰۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۱ ۰۰:۴۲:۴۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۲ ۰۰:۳۲:۴۶
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۳ ۰۰:۳۲:۱۰
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۴ ۰۰:۳۱:۳۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۵ ۰۰:۳۰:۱۲
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۶ ۰۰:۳۰:۲۰
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۷ ۰۰:۲۹:۱۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۸ ۰۰:۵۱:۴۴
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۱۹ ۰۰:۵۲:۳۶
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۰ ۰۰:۴۵:۳۳
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۱ ۰۰:۴۹:۱۷
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۲ ۰۰:۴۹:۰۵
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۳ ۰۰:۵۴:۵۳
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۴ ۰۰:۵۲:۳۸
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۵ ۰۰:۴۸:۲۳
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۶ ۰۰:۵۴:۳۲
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۷ ۰۰:۵۲:۳۲
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۸ ۰۰:۴۲:۵۰
musicdl131 - سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد مزاج شناسی مزاج شناسی ج ۲۹ ۰۰:۳۹:۰۵

.

جلسه اول:
(مقدمه)
.
معرفی روش های تشخیص بیماری در طب اسلامی
معرفی جهت گیری های درمانی در طب اسلامی (تطهیر جسمی، معدی، خونی، جنسی، روانی)

قسمت اول:
۴۶ دقیقه، ۴.۲ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641450700/kheirandish_1.wma.html

قسمت دوم:
۴۷ دقیقه، ۴.۳ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641479874/kheirandish_2.wma.html

.

جلسه دوم:
(شروع مباحث مزاج شناسی)
مزاج شناسی
اخلاط اربعه
کاربردهای مزاج شناسی در: نظام خانوادگی،جامعه شناسی، تغذیه، مدیریت
گرمی و سردی
ارکان اصلی نظام خلقت (آتش، هوا، آب، خاک)
رکن پنجم (رکن معنوی نظام طبیعت)
خلقت انسان

قسمت سوم:
۴۷ دقیقه، ۴.۳ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641484904/kheirandish_3.wma.html

قسمت چهارم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641494964/kheirandish_4.wma.html

..جلسه سوم:.
.
مراحل خلقت (گیاهان، حیوانات، انسان)
شکل گیری نطفه
به دنیا آمدن بچه
برخی خصوصیات رفتاری افراد گرم و سرد

قسمت پنجم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641495970/kheirandish_5.wma.html

قسمت ششم:
۶۱ دقیقه، ۵.۶ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641496976/kheirandish_6.wma.html

..جلسه چهارم:

.
مزاج سن
مزاج موقعیت جغرافیایی
مزاج موقعیت معنوی جغرافیایی
غذاای خوراکی، غذای بویایی

قسمت هفتم:
۶۸ دقیقه، ۶.۳ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641498988/kheirandish_7.wma.html

.
.
جلسه پنجم:
.
غذای شنیداری
غذای دیداری
غذای پنداری
غذای جذبی
غذای جنسی

قسمت هشتم:
۶۰ دقیقه، ۵.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641500000/kheirandish_8.wma.html

قسمت نهم:
۵۹ دقیقه، ۵.۴ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641501006/kheirandish_9.wma.html

.
.
جلسه ششم:
.
تقویت غذای جنسی،
غذای انس
شکل گیری اخلاط اربعه در بدن

قسمت دهم:
۴۴ دقیقه، ۴ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641504024/kheirandish_10.wma.html

قسمت یازدهم:
۴۲ دقیقه، ۳.۹ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641506036/kheirandish_11.wma.html

.
.
جلسه هفتم:
.
شکل گیری مزاج در انسان
مزاج معتدل
مزاج صفراوی (گرم و خشک)
مزاج دموی (گرم و تر)
مزاج بلغمی (سرد و تر)
مزاج سوداوی (سرد و خشک)

قسمت دوازدهم:
۳۳ دقیقه، ۳.۹ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641508048/kheirandish_12.wma.html

قسمت سیزدهم:
۳۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641510060/kheirandish_13.wma.html

قسمت چهاردهم:
۳۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641512072/kheirandish_14.wma.html

.
.
جلسه هشتم:
.
بیماری های صفراوی
بیماری های دم
بیماری های بلغمی

قسمت پانزدهم:
۳۰ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641513078/kheirandish_15.wma.html

قسمت شانزدهم:
۳۰ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641514084/kheirandish_16.wma.html

قسمت هفدهم:
۲۹ دقیقه، ۴.۳ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641517102/kheirandish_17.wma.html

.
.
جلسه نهم:
.
بیماری های سوداوی

قسمت هجدهم:
۵۲ دقیقه، ۴.۷ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641519114/kheirandish_18.wma.html

قسمت نوزدهم:
۵۳ دقیقه، ۴.۸ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641521126/kheirandish_19.wma.html

.
.
جلسه دهم:
.
.
زمینه های پیدایش سودا

قسمت بیستم:
۴۵ دقیقه، ۴.۲ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641523138/kheirandish_20.wma.html

.
.
جلسه یازدهم:
.
.
نکاتی در تجویز دارو
استفاده از سرکنگبین در غلبه اخلاط مختلف

قسمت بیست و یکم:
۴۹ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641525150/kheirandish_21.wma.html

قسمت بیست و دوم:
۴۹ دقیقه، ۴.۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641526156/kheirandish_22.wma.html

..
جلسه دوازدهم:
.
.
مزاج صنعتی
مزاج تربیتی
تکرار و عادت
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)

قسمت بیست و سوم:
۵۵ دقیقه، ۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641529174/kheirandish_23.wma.html

قسمت بیست و چهارم:
۵۲ دقیقه، ۶.۳ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641532192/kheirandish_24.wma.html

..
جلسه سیزدهم:.
.
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)

قسمت بیست و پنجم:
۴۸ دقیقه، ۵.۸ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641534204/kheirandish_25.wma.html

..
جلسه چهاردهم:
.
.
درمان اخلاط ترکیبی
پاسخ به سوالات

قسمت بیست و ششم:
۵۴ دقیقه، ۵ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641535210/kheirandish_26.wma.html

قسمت بیست و هفتم:
۵۲ دقیقه، ۴.۸ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641537222/kheirandish_27.wma.html

.
.جلسه پانزدهم:
.
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (زنان)

قسمت بیست و هشتم:
۴۳ دقیقه، ۵.۱ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641844064/kheirandish_28.wma.html

قسمت بیست و نهم:
۳۹ دقیقه، ۴.۷ مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641849094/kheirandish_29.wma.html

لینک کمکی این سلسله جلسات: در صورتی که به هر دلیلی لینک های معرفی شده قابل استفاده نبودند، می توانید تمام فایل های صوتی این سلسله جلسات را از آدرس ذیل دانلود نمایید:

 


راهنماي استفاده یا دانلود
در صورت دانلود به این سه نکته توجه کنید
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
در صورت استفاده از اخبار یا مطالب دیگر
1-به شما تضمین می دهیم که مطالب از پایگاه های معتبر استخراج شده
2- لطفا مطالب را کامل و دقیقق بخوانید
3-در صورت اعلام فیلترینگ مطالب حذف می شوند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

۰نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.