ادعیه به تفکیک نام دعا
السلام علی الحسین

ادعیه به تفکیک نام دعا

137 views

IMG 20170320 113144 - ادعیه به تفکیک نام دعا

 

دانلود ادعیه به تفکیک دعا

لطفا دعا برای امام زمان عیله السلام فراموش نشود

 

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج منصور ارضی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳۷,۹۲۶ ۰:۴۵:۵۹
۲ حاج حسین هوشیار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳۷,۹۲۶ ۰:۴۵:۵۹
۳ حاج میثم مطیعی (سال ۹۴/ مدینه منوره/با لحن عربی) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۹,۲۵۲ ۰:۳۱:۰۷
۴ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۰۱۹ ۰:۱۳:۲۷
۵ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۸۹ ۰:۱۱:۵۹
۶ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۰۳ ۰:۱۱:۴۱
۷ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۷۹ ۰:۱۱:۵۷
۸ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۷۳۴ ۰:۱۲:۲۸
۹ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶۴۴ ۰:۰۱:۵۵
۱۰ حاج رضا بکایی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۲,۷۹۷ ۰:۵۴:۳۴
۱۱ نزار القطری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۷۳۴ ۰:۲۴:۲۶
۱۲ کافی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۹۸۸ ۰:۲۹:۴۸
۱۳ حاج مهدی منصوری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۶۸۰ ۱:۰۰:۱۴
۱۴ عباس صالحی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷,۷۶۲ ۰:۴۳:۵۲
۱۵ انصاریان – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۰۶۵ ۰:۲۲:۴۹
۱۶ انصاریان – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۹۵۱ ۰:۳۹:۳۱
۱۷ هاشمی نژاد – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۳۸۷ ۰:۲۴:۳۹
۱۸ هاشمی نژاد – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۳۱۰ ۰:۳۰:۱۱
۱۹ عبدالرضا هلالی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۸۳۲ ۰:۱۵:۴۹
۲۰ حاج رضا نبوی – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۳۵۴ ۰:۳۰:۰۹
۲۱ حاج رضا نبوی – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۴۴۵ ۰:۳۰:۵۷
۲۲ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۶۷۴ ۰:۱۸:۱۹
۲۳ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۶۱۸ ۰:۱۷:۵۶
۲۴ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۱۰ ۰:۱۹:۵۷
۲۵ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۰۰۴ ۰:۲۰:۳۵
۲۶ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۷۱۷ ۰:۱۸:۳۷
۲۷ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۲۴۳ ۰:۲۲:۱۴
۲۸ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۹۸۱ ۰:۲۷:۱۸
۲۹ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۲۳ ۰:۰۶:۵۷
۳۰ دعای کمیل ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۸۱۲ ۰:۲۹:۲۲
۳۱ حاج مهدی سماواتی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۳۸۶ ۰:۳۴:۳۶
۳۲ شیخ باقر مقدسی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۱
۳۳ حاج محمد رضا غلامرضازاده ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۷۹۳ ۰:۲۹:۵۹
۳۴ مرحوم کافی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۳۳۴ ۰:۲۹:۳۱

 

 

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج حسین هوشیار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۱,۷۷۲ ۰:۴۸:۴۰
۲ حاج سید مهدی میرداماد ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۰۶۶ ۰:۲۸:۲۲
۳ رستگار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۴ عبدالرضا هلالی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۵ حاج مهدی منصوری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۶ سید مهدی میرداماد ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۷ حاج مهدی سلحشور ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۸ سازگار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۹ حاج حسین سازور ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۱۰ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۱۱ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۲ حاج صادق آهنگران ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۳ سید ولید المزیدی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۴ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

 

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج میثم مطعی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۸,۳۱۴ ۰:۵۲:۰۵
۲ انصاریان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۳ کافی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۴ حاج سعید حدادیان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۶ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۷ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۹ شیخ باقر مقدسی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۱۰ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶٫۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷٫۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ حاج سعید حدادیان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۳ حاج مهدی منصوری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۴ حاج منصور ارضی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی (جدید) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲٫۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ سید حسن نصرالله ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۳ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۵ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۶ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۷ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۸ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۲ میثم تمار (قسمت اول) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت دوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت سوم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت چهارم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت پنجم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۷ میثم تمار (قسمت ششم) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۸ رفیعی – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۹ رفیعی – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۱ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۶ حاج مهدی سماواتی۲ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۷ حاج مهدی سماواتی۳ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی – جدید ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ حاج رضا بکایی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۳ حاج مهدی سماواتی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۴ حاج مهدی سماواتی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۵ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸

 

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(MB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷٫۸۳ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲٫۱۱ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶٫۷۸ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶٫۶۹ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳٫۴۷ ۰:۱۵:۰۹

 

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵

 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای مشلول ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶

 

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۷۷۲ ۰:۰۱:۵۳
۲ اباذر واحدی ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۱
۳ دعای فرج ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶

 

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵

 

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱
۲۱ دعای ناد علی – نزار قطری ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۵,۱۴۰ ۰:۱۰:۵۷
۲۲ دعای معراج ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا ۲,۶۴۷ ۰:۰۱:۵۲

 

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ejra 01 - ادعیه به تفکیک نام دعا کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.


راهنماي استفاده یا دانلود
در صورت دانلود به این سه نکته توجه کنید
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
در صورت استفاده از اخبار یا مطالب دیگر
1-به شما تضمین می دهیم که مطالب از پایگاه های معتبر استخراج شده
2- لطفا مطالب را کامل و دقیقق بخوانید
3-در صورت اعلام فیلترینگ مطالب حذف می شوند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

۰نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.